HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

INTEGRITET

HUR VI ARBETAR MED DETTA

Vi på Prosalus AB värdesätter din integritet och gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar enbart utifrån rådande regler och i enighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Främst bland dessa är Patientdatalagen och EU förordningen GDPR. Nedan följer information till dig som patient hur vi behandlar dina personuppgifter.

SEKRETESS- OCH SÄKERHETSBESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR UPPGIFTERNA OCH BEHANDLINGEN

Förutsättningen är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter. Vi lämnar endast dina uppgifter när varken du eller närstående kan skadas på något sätt.

För vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst 10 år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

PERSONUPPGIFTER PÅ PROSALUS VERKSAMHETER

När du söker vård hos Prosalus AB registrerar vi information om dig för att uppfylla gällande lagar och upprätthålla patientsäkerhet och medicinsk kvalitet. Behandlingen av dina personuppgifter är reglerad i patientdatalagen.

Somliga personuppgiftsbehandlingar kräver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt godkännande för att få skicka digitala kallelser till dig samt registrera dig i kvalitetsregister. När du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling kan du när som helst återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen upphör.

Dina uppgifter är lagrade med säkra IT-system och informationen finns alltid kvar i Sverige. Vi anlitar bara underleverantörer för drift och utveckling som även dom följer rådande lagar om personuppgifter och patientdatalagen.

OLIKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER

För uppräknade ändamål med personuppgiftsbehandlingen behandlar vi dina personuppgifter, vilket inkluderar uppgifter om personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter där det anses nödvändigt för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

VAD ÄR EN 

PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det vill säga all information som kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en fysisk person. Exempel är namn, personnummer, kön, adress, IP adress eller kontouppgifter.

OM NÅGOT GÅR FEL

Om det skulle ske en incident, t ex att vi upptäcker eller misstänker att personuppgifter har kommit bort, blivit förvanskade eller kommit i orätta händer så kommer vi försöka kontakta dig för att informera om detta så fort som möjligt förutom att vi arbetar intensivt med att återställa informationen. Vi är dessutom skyldiga att anmäla eventuella incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten.

VEM ANSVARAR FÖR  DINA

PERSONUPPGIFTER?

Prosalus AB org. nr 559200-9764 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inget annat anges i denna information.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan begära att få ett utdrag av vad vi har om dig eller ställa andra frågor om dina personuppgifter. Du kan också begära rättning av eventuella felaktigheter, tycka till, ställa en fråga eller lämna en kommentar om hur vi hanterar dina uppgifter. Notera att många uppgifter gallras när de inte längre är relevanta så om det har gått en tid sedan du var hos oss kanske uppgifterna inte finns kvar.

Du får svar inom 30 dagar och alla ärenden tas bort 90 dagar efter leverans.

För journalinformation finns ytterligare bestämmelser för hur utdrag får lämnas ut definierade i Patientdatalagen. Detta medför att vi har olika flöden för utlämnande av personuppgifter i allmänhet och journalinformation. För journalutdrag vänder du dig till den enhet du vill ha ut journalen ifrån. Du har även rätt att spärra din journal hos en vårdgivare men om du önskar att radera journal ska ansökan om detta skickas in till IVO. För utdrag så kommer vi att genomföra en identitetskontroll eftersom vi vill vara säkra på att vi inte lämnar ut information om dig till någon annan. Skicka ett mail till personuppgifter@prosalus.se med din fråga så tar vi hand om den och kontaktar dig för identifikation.